Missbruk och beroende

Behandling av både beroende och personen

Vi erbjuder behandling av människor som är beroende av alkohol, droger, läkemedel och spel. Målet är att hjälpa varje individ tillbaka till ett värdigt liv utan missbruk. Ett beroende kan inte isoleras från övriga delar i en människas liv. Därför behandlar vi både beroendet och personligheten och använder erkänt effektiva terapier och behandlingsprogram som psykoterapi, KBT och program för återfallsprevention.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 020 40 37 00

Visar 2/2
Beskrivning Ort Specialiteter

Attendo Tingsryd

Tingsryds behandlingshem ligger väldigt naturskönt och vackert beläget med närheten till sköna...

Tingsryd Behandling för kvinnor på kvinnors vis

Attendo Väckelsång

Väckelsång är en liten ort söder om Växjö. Behandlingshemmet ligger centralt i ett stort grönområde...

Väckelsång Struktur, Trygghet, Individanpassad behandling
10

Om missbruk och beroende

Behandlingsmetoderna som används på Attendo enheter i Väckelsång och Tingsryd bygger framförallt på Tolvstegsprogrammet samt på familjeterapeuten Craig Nakkens teorier om missbrukarpersonligheten. Kombinationen av olika metoder ger oss en unik möjlighet att behandla hela människan och förstå vad som har format henne till den person hon eller han är idag.

Grundbehandling

Grundbehandlingen pågår vanligtvis under fyra till åtta veckor, avhängigt den beroendes behov och enligt överenskommelse med remittenten. Det är en mycket intensiv och välstrukturerad
period. Under grundbehandlingen läggs också en strategi upp för patientens tillfrisknande efter utskrivningen, i samråd med uppdragsgivaren.

Förlängd behandling

I förlängd behandling får individen hjälp att identifi era de känslomässiga svårigheter och blockeringar som hindrar ett tillfrisknande, samt hjälp att fi nna och bearbeta lösningar på sina problem. Den förlängda behandlingen bygger, liksom grundbehandlingen, på en individuell behandlingsplan.

Kvinnor och män

Kvinnor respektive män som är fast i ett beroende har olika erfarenheter och livssituationer att förhålla sig till, vilket har en avgörande betydelse för hur vägen till ett liv fritt från missbruk kan komma att se ut. Attendo Individ och Familj har tagit fasta på detta, och erbjuder separata behandlingsenheter för kvinnor och män. Därmed stärker vi klienternas möjligheter till ett tillfrisknande på sina egna villkor.

Utslussning

Vi lägger stor vikt vid att det fi nns en genomtänkt och strukturerad plan för utslussning innan slutgiltig utskrivning sker. Utslusstiden kan sträcka sig över den placerades sista månad eller månader i behandling utifrån individens behov, situation och förutsättningar. Målet med utslussen är att man ska känna sig mer säker och bekväm i sin nya livsstil i vardagen. Stöttning ges kring olika praktiska områden, såsom sysselsättning, ekonomi, boende och fritid – områden som behöver fungera när man lämnar behandlingshemmet.

Vi gör skillnad!

Varje dag bidrar vi till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och större mångfald. Vi kallar det modern välfärd. 

Men nu är hela vår bransch hotad. Och du berörs.